Regulamin wycieczek edukacyjnych

 

1. Wycieczki edukacyjne organizowane są przez Fundację Wspierania Więzi Lokalnych “Linking Fundation”, zwanej w regulaminie Fundacją.

2. Zamawiającym wycieczki edukacyjne może być rodzic, nauczyciel, wychowawca przedszkolny w odniesieniu do grup dzieci przedszkolnych lub szkolnych, zwany w regulaminie Zamawiającym.

3. Fundacja w ramach przygotowania i realizacji wycieczek edukacyjnych zapewnia Zamawiającemu licencjonowanego przewodnika miejskiego lub inną osobę kompetentną do przeprowadzenia wycieczki tematycznej oraz karty pracy do każdego tematu wycieczek i dla każdego dziecka.

4. Fundacja nie zapewnia w ramach realizacji wycieczek opieki nad dziećmi, dowozu uczestników, ubezpieczenia uczestników, posiłków regeneracyjnych i innych usług.

5. Fundacja za realizację wycieczek edukacyjnych pobiera opłaty gotówką lub na konto bankowe i wystawia na realizację wycieczek edukacyjnych rachunek.

6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje pogodowe i losowe, niezależne od Fundacji, a mające wpływ na realizację wycieczek edukacyjnych, łącznie z ich odwołaniem, czy zmianą terminu.

7. Zamawiający zamawia wycieczkę edukacyjną za pomocą poczty e-mail, sms’a lub telefonicznie.

8. Proponowana przez Zamawiającego data i godzina wycieczki wymaga pisemnego (e-mail) potwierdzenia ze strony Fundacji.

9. Opłata za realizację wycieczek edukacyjnych winna być uiszczona przed rozpoczęciem wycieczki na konto bankowe Fundacji lub osobiście w dniu realizacji wycieczki.

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje pogodowe i losowe, niezależne od Zamawiajjącego, a mające wpływ na realizację wycieczek edukacyjnych, łącznie z ich odwołaniem, czy zmianą terminu.